Έχουμε στη διάθεσή μας τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό για τις ανάγκες του κάθε έργου. Αναλυτικά οι χωματουργικές εργασίες που αναλαμβάνουμε είναι :

  • Βελτιώσεις εδάφους
  • Κατεδαφίσεις
  • Καθαίρεσεις ειδικών απαιτήσεων
  • Διαμορφώσεις ρεμάτων
  • Αποκαταστάσεις
  • Εκβραχισμοί
  • Διανοίξεις δρόμων

 

 

Designed and hosted: AGK Software © 2014